Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud je potřebujeme, a to v rozsahu, který je nezbytný pro námi stanovené účely. Zároveň dbáme na to, aby údaje, které máme k dispozici, byly přesné, byly vhodně chráněny a nebyly používány za jiným účelem. Zpracování provádíme pouze po potřebnou dobu. Tento dokument slouží zejména k tomu, abychom Vás informovali o detailech námi prováděného zpracování a o Vašich právech.

1. Odpovědné osoby

Správce osobních údajů:

MASADA, a.s., IČO 26234661, se sídlem Sportovní 2c, 602 00 Brno, zahrnující provozovnu
tenisovou halu Tenis Paradise.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3490 vedené u Krajského soudu v Brně

(dále také jen „společnost“, „my“, „nám“, „naše“ nebo „nás“)

e-mail: info@tenisparadise.cz

2. Základní pojmy

Subjekt údajů = Vy:

Subjektem údajů se myslí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce = my:

Správcem se ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Ve vztahu k Vašim osobním údajům vystupujeme jako správce.

Zpracovatel:

Zpracovatelem se ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce na základě pokynů správce.

Dozorový úřad:

Dozorovým úřadem se v České republice rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).

Uchazeč o zaměstnání
Uchazečem o zaměstnání je člověk, který má zájem o práci u správce, a který se účastní výběrového řízení. Výběrové řízení může být ukončeno buď výběrem vhodného uchazeč, zrušením nebo jinak.

Zákazníci

Zákazníky se pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů rozumí osoby využívající služeb tenisové haly Tenis Paradise

Smluvní partneři

Smluvními partnery jsou osoby podnikající i nepodnikající, se kterými máme uzavřenou jakoukoliv smlouvu vyjma osob, které spadají do kategorie zákazníků. Může se jednat zejména o vztahy nájemní nebo dodavatelské.
3. Kategorie subjektů údajů, zpracovávané osobní údaje, účel, právní základ a doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme za jednoznačně vymezeným účelem:

Kategorie
Účel zpracování
Právní základ a zpracovávané osobní údaje
Doba zpracování
subjektů
osobních údajů
údajů

Uchazeči o
Výběr vhodného
• Právním základem je jednání o uzavření
Za tímto účelem mohou být
zaměstnání
uchazeče o
pracovní smlouvy, případně souhlas uchazeče
osobní údaje zpracovávány až 6

zaměstnání
v případě pozdějšího opětovného oslovení
měsíců po skončení výběrového
s nabídkou práce.
řízení (za účelem opětovnému
• Za tímto účelem zpracováváme zejména
oslovení při zrušení pracovního
identifikační údaje, kontaktní údaje a další údaje
poměru s vybraným uchazečem
poskytnuté uchazečem zejména v životopisu a
ve zkušební době) nebo po dobu
motivačním dopisu a výpis z rejstříku trestů, je-li to
trvání souhlasu, resp. do jeho
nezbytné nebo účelné.
odvolání.

Prokázání
• Právním základem je oprávněný zájem
Za tímto účelem mohou být

zákonnosti postupu
společnosti na prokázání nediskriminačního
osobní údaje zpracovávány po

při výběru uchazeče
zacházení.
dobu 3 let (pro případné

o zaměstnání
• Za tímto účelem můžeme zpracovávat zejména
prokázání nediskriminace).
identifikační údaje, kontaktní údaje a další údaje

poskytnuté uchazečem zejména v životopisu a

motivačním dopisu.

Zákazníci
Plnění a realizace
• Právním základem je plnění smlouvy mezi
Za tímto účelem mohou být

smluv při
zákazníkem a společností.
osobní údaje zpracovávány po

poskytování služeb
• Za tímto účelem zpracováváme identifikační údaje
dobu trvání závazků ze

Tenisové haly
(zejména jméno, příjmení), kontaktní údaje
smlouvy.

Tenis Paradise
(zejména doručovací adresu nebo adresu bydliště,

e-mail, telefon), účetní údaje (zejména číslo

bankovního účtu), údaje o objednávkách,

reklamacích atd.
Uplatňování nároků
• Právním základem je oprávněný zájem
Za tímto účelem mohou být

ze smluvních vztahů
společnosti.
osobní údaje zpracovávány po

dobu 10 let od ukončení
po ukončení
• Za tímto účelem zpracováváme identifikační údaje,
smluvního vztahu a je-li zahájeno

smlouvy
kontaktní údaje, účetní údaje, historii objednávek
správní nebo soudní řízení, pak
a reklamací, historii komunikace. Tyto údaje jsou
po celou dobu těchto řízení.
po ukončení smlouvy nezbytné pro vyřizování

reklamací, vymáhání pohledávek a jiných

povinností ze smluv uzavřených mezi společností

a zákazníky. V rámci této dokumentace mohou být

uchovány i identifikační a kontaktní údaje

fyzických osob zastupujících právnické osoby.
Šíření obchodních
• Právním základem je oprávněný zájem
Za tímto účelem mohou být

sdělení v podobě
společnosti.
osobní údaje zpracovávány na

emailových
• Ke zpracování identifikačních a kontaktních
dobu neurčitou až do okamžiku,

newsletterů
osobních údajů zákazníků dochází za účelem
kdy se příjemce odhlásí z odběru.

obsahujících
šíření obchodních sdělení v souladu se zákonem
nabídku zboží a
č. 480/2004 Sb.
aktuality
• V případě, že osobu nelze považovat za zákazníka

ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., zasíláme jí

obchodní sdělení jen s jejím výslovným

souhlasem.
Plnění povinností
• Právním základem je plnění právních povinností,
Za tímto účelem mohou být

společnosti v oblasti
které společnosti ukládají právní předpisy jako
osobní údaje zpracovávány až po

vedení účetnictví,
zákon o účetnictví nebo zákon o dani z přidané
dobu 10 let od konce

v oblasti daní a dle
hodnoty a jiné daňové zákony apod.
zdaňovacího období, ve kterém

jiných právních
• Zpracováváme identifikační údaje, kontaktní
se uskutečnila transakce.

předpisů
údaje, účetní údaje, historii objednávek a

reklamací, historii komunikace. Tyto údaje jsou po

ukončení smlouvy nezbytné pro vyřizování

případných reklamací, vymáhání pohledávek a

jiných povinností ze smluv uzavřených mezi

společností a zákazníky.
Statistika a přehledy
• Právním základem je oprávněný zájem
Za tímto účelem mohou být
společnosti.
osobní údaje zpracovávány na
• Za tímto účelem zpracováváme anonymizované
dobu neurčitou.
souhrnné údaje.
Smluvní
Plnění a realizace
• Právním základem je plnění smlouvy mezi
Za tímto účelem mohou být
partneři
smluv
daným subjektem a společností.
osobní údaje zpracovávány po
• Za tímto účelem zpracováváme údaje fyzických
dobu trvání závazků ze
osob, s nimiž v rámci uzavírání a plnění smlouvy
smlouvy.
komunikujeme, a smluvních stran, a to

identifikační údaje (zejména jméno, příjmení),

kontaktní údaje (zejména doručovací adresu nebo

adresu bydliště, e-mail, telefon), účetní údaje

(zejména číslo bankovního účtu), údaje o platbách

atd.
Uplatňování nároků
• Právním základem je oprávněný zájem
Za tímto účelem mohou být

ze smluvních vztahů
společnosti.
osobní údaje zpracovávány po

po ukončení
• Za tímto účelem zpracováváme identifikační údaje,
dobu 10 let od ukončení

smlouvy
kontaktní údaje, účetní údaje, historii komunikace.
smluvního vztahu a je-li zahájeno
Tyto údaje jsou po ukončení smlouvy nezbytné
správní nebo soudní řízení, pak
pro vymáhání pohledávek a jiných povinností ze
po celou dobu těchto řízení.
smluv uzavřených mezi společností a danými

subjekty. V rámci této dokumentace mohou být

uchovány i identifikační a kontaktní údaje

fyzických osob zastupujících právnické osoby.
Plnění povinností
• Právním základem je plnění právních povinností,
Za tímto účelem mohou být

společnosti v oblasti
které společnosti ukládají právní předpisy jako
osobní údaje zpracovávány až po

vedení účetnictví,
zákon o účetnictví nebo zákon o dani z přidané
dobu 10 let od konce

v oblasti daní a dle
hodnoty a jiné daňové zákony apod.
zdaňovacího období, ve kterém

jiných právních
• Zpracováváme identifikační údaje, kontaktní
se uskutečnila transakce.

předpisů
údaje, účetní údaje, historii komunikace. Tyto

údaje jsou po ukončení smlouvy nezbytné pro

vyřizování případných reklamací, vymáhání

pohledávek a jiných povinností ze smluv.

Všechny
Bezpečnost osob a
• Právním základem je oprávněný zájem
Za tímto účelem mohou být
subjekty údajů
majetku společnosti
společnosti a jiných osob vstupujících do prostor
kamerové záznamy zpracovávány
s kamerovým záznamem.
po dobu 7 dnů.

• Za tímto účelem jsou zpracovávány kamerové

záznamy z prostor kolem tenisové haly Tenis Paradise
Výběr archiválií
• Právním základem je oprávněný zájem na
Za tímto účelem mohou být

(archivace)
postupu dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví
osobní údaje zpracovávány po
a spisové službě, při výběru archiválií.
doby uvedené ve Skartačním

plánu společnosti.

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování – viz tabulka výše. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví.
4. Příjemci osobních údajů a předání osobních údajů mimo Evropskou unii

V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“).

Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:
zpracovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje dle našich pokynů, a vztahy s nimi jsou ošetřeny prostřednictvím zpracovatelských smluv (zejména poskytovatelé programů a software, IT správci)
orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis (zejména finanční správa, Policie ČR a další orgány činné v trestním řízení aj.),
jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti.

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tedy mimo prostor působnosti GDPR.

5. Vaše práva jako subjektu údajů

Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby za podmínek stanovených článkem 15 GDPR.

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě souhlasu zpracovávány za podmínek stanovených článkem 7 GDPR.

Máte právo požadovat opravu osobních údajů za podmínek stanovených článkem 16 GDPR, omezení zpracování osobních údajů za podmínek stanovených článkem 18 GDPR nebo výmaz údajů za podmínek stanovených článkem 17 GDPR.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě článku 21 GDPR.

Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 GDPR.

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování za podmínek stanovených článkem 22 GDPR. Při zpracování osobních údajů u nás nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování, tedy bez lidského zásahu.

Máte právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem 34 GDPR.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností

stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených

Úřad pro ochranu osobních údajů

článkem 77 GDPR. Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

telefon: 234 665 111

E-mail: posta@uoou.cz

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

Datová schránka: qkbaa2n

www.uoou.cz